Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató része a ICONIST Kft. által 2019.03.08-án hatályba léptetett Adatvédelmi Szabályzatának.
Az Adatvédelmi Szabályzatot teljes terjedelmében a Társaság székhelyén és annak honlapján tekintheti meg:
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (PDF)

1. Az adatkezelő elérhetősége

A szervezet adatkezelői feladatait Gábor Márta ügyvezető igazgató látja el.

 • Telefonos elérhetősége: 06 30 6625095
 • Email elérhetősége: gabor.marta@iconist.hu

2. A kezelt személyes adatok köre

A megrendelőktől vállalásaink teljesítéséhez különböző személyes adatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve.
Az ajánlatkérők, megrendelők esetében a kezelt személyes adatok köre:

 • Név, cím, adószám
 • Email elérhetőség
 • Telefonszám

3. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges, az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az érintettek kérésére árajánlat küldése, amely a későbbi esetleges szerződés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.

4. Az adatkezelés időtartama

Az ajánlatkérők és érdeklődők adatainak kezelése amennyiben a szerződés létrejött, a szerződés hatálya alatt, illetve a számviteli törvény szerint a teljesítés évét követő 8 évig történik. Amennyiben a szerződés nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat megsemmisítjük.

5. Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem publikálják. Harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére továbbítja az érintett által megadott címzett részére.

A Társaság tevékenysége során felmerülő feladatok elvégzése céljából ellenőrzött keretek között adatokat adhat át harmadik félnek.

Adatkezelő szerződéses partnereink:
INFORMATIKAI PARTNERCÉG ADATAI

 • Név: Mészáros Richárd Gyula Egyéni Vállalkozó
  (Felvett név: Ryck Poster)
 • Székhely: 1161 Budapest, József utca 61/B
 • Adószám:67929117-1-51
 • Nyilvántartási szám: 50962626
 • A vállalkozás email címe: info@ryckposter.hu

PÉNZÜGYI PARTNERCÉG ADATAI
Pénzügyi partnerünk:

 • IPS 2006 Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság,
 • 2721. Pilis, Dánosi út 24.
 • cégjegyzékszám: 13 06 056256
 • személyesen közreműködik:

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelő számára.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagy elektronikus levél formájában. Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását és az adatainak továbbítását másik adatkezelő számára. Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Társaságunk az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett a fenti kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára az alábbiakat:

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek,
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Az Adatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával.

Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Az érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Érintett-tel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Budapest, 2019.03.08.

Gábor Márta
ügyvezető